ბლოგი

img
საგადასახადო

რას ნიშნავს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა (თიზ)?

თავისუფალი ეკონომოკური ზონა, თავისუფალი ინდისტრიული ზონა - ეს ტერმინები ჩვენში ასოცირდება დაბალ გადასახადებთან და შეღავათებთან, თუმცა კონკრეტულად რა შეღავათებზეა საუბარი უმეტეს შემთხვევაში უცნობი რჩება.

img
რეგულაციებთან შესაბამისობა

შრომის უსაფრთხოება

ხოლო 2019 წლის 1 სექტემბრიდან „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის რეგულაციები გავრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე, მათ შორის, საოფისე საქმიანობაზე.

img

რა პროცედურებია საჭირო სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციისთვის

თუ თქვენ ხართ მეწარმე და გჭირდებათ თქვენ მიერ წარმოებული საქონლის ან გაწეული მომსახურების საიდენტიფიკაციოდ სასაქონლო ნიშანი...

img

შემსუბუქებული ჯარიმები - საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შევიდა

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში გადასახადის გადამხდელების სასარგებლოდ ჯარიმებთან დაკავშირებული ცვლილებები შევიდა. 

img

შეღავათიანი დაბეგვრა მცირე მეწარმისთვის

2018 წლის 1 ივლისიდან მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებზე ახალი შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმი ამოქმედდა.

img

ცოტა რამ საქართველოს კანონის "დაგროვებითი პენსიის შესახებ"

2019 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა ამოქმედდა.
 „სავალდებულოა თუ არა პროგრამა ჩემთვის?“ 

img

რა უნდა ვიცოდეთ გადაუდებელი გასვლითი საგადასახადო შემოწმების შესახებ?

რა შემთხვევაში ტარდება გადაუდებელი გასვლითი შემოწმება? რა ვალდებულებები აქვს საგადასახადო ორგანოს?

რა ვალდებულებები გვაქვს ჩვენ?

img

როგორ ხდება საგადასახადო დავის წარმოება?

რა პროცესი მიმდინარეობს იმ შემთხვევაში, თუ მეწარმე ჯარიმდება შემოსავლების სამსახურის მიერ და ის არ ეთანხმება ამ გადაწყვეტილებას? ვინ განიხილავს საგადასახადო დავას და როგორ ხდება ეს?                                                                                 

img

რა არის საგადასახადო შემოწმება?

რა არის კამერალური და გასვლითი საგადასახადო შემოწმება? როგორ ტარდებიან ისინი და რა ინფორმაცია სჭირდებათ მათ? რა უფლებამოსილებები აქვს ამ დროს საგადასახადო ორგანოს?