რას გთავაზობთ

img

საფინანსო უწყისების აუდიტი

საფინანსო უწყისების აუდიტი (ფინანსური აუდიტი) მოიცავს დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ საფინანსო უწყისები შემოწმებას და შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენას, რამდენად სათანადოდ (აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით) არის აღნიშნული უწყისები შედგენილი.

დეტალურად
img

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის თანახმად, კომპანიებს ევალებათ ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისთვის წარდგენა.

დეტალურად
img

საგადასახადო აუდიტი

საგადასახადო რისკები ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობის თანმდევია და რაც უფრო რთული და კომპლექსურია ბიზნესი, ეს რისკები კიდევ უფრო იზრდება. კვალიფიციურად ჩატარებული საგადასახადო აუდიტი ზემოხსენებული რისკებისგან დაზღვევის ერთ-ერთი საუკეთესო მექანიზმია.

დეტალურად
img

IT აუდიტი და კონსალტინგი

იმისთვის რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ყოველდღიური საქმიანობა უფრო ეფექტური და ეფექტიანი იყოს საჭიროა კონკრეტულ კომპანიაზე მორგებული პროცესების და პროცედურების არსებობა და მათი ჯეროვანი შესრულება. 

დეტალურად
img

შრომის უსაფრთხოების აუდიტი

შრომის უსაფრთხოების აუდიტით განისაზღვრება რა ტიპის სამუშაოებია ჩასატარებელი ორგანიზაციაში იმისთვის, რომ დაიგეგმოს შესაბამისი აქტივობები კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის.

დეტალურად
img

HR აუდიტი/დიაგნოსტიკა

მნიშვნელოვანია პროცესები მიმდინარეობდეს კანონმდებლობის შესაბამისად და ხელს უწყობდეს ორგანიზაციის შიგნით ჯანსაღი გარემოს ჩამოყალიბებასა და შენარჩუნებას.

დეტალურად