ბლოგი

img
ბიზნესის განვითარება - Loialte Strategy

შვებულება - დასაქმებულის უფლება და დამსაქმებლის ვალდებულება

შრომითი ურთიერთობა არის შრომის ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში დასაქმებულის მიერ დამსაქმებლისათვის სამუშაოს შესრულება ანაზღაურების სანაცვლოდ. შრომითი ურთიერთობა წარმოადგენს საქართველოს ორგანული კანონით - საქართველოს შრომის კოდექსით რეგულირებად ურთიერთობას.

img
ბიზნესის განვითარება - Loialte Strategy

რა უნდა გავითვალისწინოთ HORECA-ს ბიზნესის მართვისას?

HoReCa საქართველოში პოპულარული ბიზნეს მიმართულებაა, რომელიც იკავებს ერთ ერთ მნიშვნელოვან ადგილს საფინანსო სექტორში სასესხო პორტფელის მოცულობის მიხედვით და მიუთითებს ამ სექტორის შემოსავლების მნიშვნელოვნებას, ქვეყნის ეკონომიკის ზრდასა და განვითარებაში ისევე როგორც უცხოური ვალუტის შემოდინებაში.

 

img
ბიზნესის განვითარება - Loialte Strategy

იზრუნე თანამშრომელთა განვითარებაზე

ნებისმიერი კომპანიის ფუნდამენტს, მთავარ აქტივს ადამიანური რესურსი წარმოადგენს, რომელთა მუშაობის ხარისხი პირდაპირ პროპორციულად აისახება კომპანიის საქმიანობაზე, მის შედეგებზე.

img
ბიზნესის განვითარება - Loialte Strategy

აქტუალური HR ტენდენციები 2023 წლისთვის

რა იქნება 2023 წელს ტრენდული HR მიმართულებით?

img
ბიზნესის განვითარება - Loialte Strategy

ALTERA - თქვენი ბიზნესის ციფრული ტრანსფორმაცია

გინდა გაიგო ALTERA-ს ციფრული ტრანსფორმაციის შესახებ? მაშინ ეს ბლოგი შენთვისაა

img
საგადასახადო

საგადასახადო აუდიტი

ბიზნესის ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის საჭიროა საგადასახადო რისკების სწორად მართვა

Loialte მცირე და საშუალო მეწარმეებს სთავაზობს საგადასახადო აუდიტის მომსახურებას, რაც მოიცავს საგადასახადო აღრიცხვის მდგომარეობის შემოწმებასა და ხარვეზების ანალიზს

img
იურიდიული

უსაფუძვლო გამდიდრება და მისი სამართლებრივი შედეგები

უსაფუძვლოდ გამდიდრება სახეზე გვაქვს მაშინ, როდესაც ერთი პირის ქონებრივი ზრდა ხდება მეორე პირის ქონების შემცირების ხარჯზე და აღნიშნული ხორციელდება სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე.

img
იურიდიული

პასუხისმგებლობა წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანისათვის

წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანისთვის პასუხისმგებლობა
სამოქალაქო სამართლის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს, რომელსაც
აწესრიგებს დელიქტური ვალდებულებანი.

img
იურიდიული

როგორ დავიცვათ კომპანიის ბრენდული ნიშანი ?

სტატიიდან გაიგებთ, სასაქონლო ნიშნის მეშვეობით როგორ დავიმკვიდროთ ადგილი ბაზარზე, როგორ  მივიპყროთ მომხმარებელთა ყურადღება და მოვახდინოთ საკუთარი პროდუქციის ინდივიდუალიზაცია. 

img
იურიდიული

შვებულება - დასაქმებულის მნიშვნელოვანი სოციალური უფლება

როდის აქვს დასაქმებულს უფლება მოითხოვოს შვებულება? 

img
იურიდიული

ფორსმაჟორის ობიექტური და სუბიექტური ხასიათი

რატომ არის  მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ ფორსმაჟორის ძირითადი მახასიათებლები?  რა გარემოება შეიძლება შეფასდეს პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლების წინაპირობად?

img
იურიდიული

პერსონალური მონაცემები და მისი დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები

პერსონალური მონაცემების დაცვა ადამიანის ერთ-ერთი უმნიშნელოვანესი უფლებაა.

img
ბიზნესის განვითარება - Loialte Strategy

ორგანიზაციული კულტურის კრიზისის ნიშნები და მართვის მეთოდები

2019 წლის მონაცემების მიხედვით, გამოკითხული ყოველი 5 დასაქმებულიდან ერთ-ერთი აცხადებს, რომ ის განიცდის კორპორაციული კულტურის კრიზისულ მდგომარეობას.

img
რეგულაციებთან შესაბამისობა

რა უნდა ვიცოდეთ გირავნობის შესახებ

მსოფლიოში გირავნობის უფლების წაროშობა სამოქალაქო ბრუნვის განვითარების პირველივე ეტაპს უკავშირდება და დღესაც არ კარგავს აქტუალობას.

img
ფინანსური მომსახურება - Loialte Finance

ბუღალტერია VS ფინანსური მენეჯმენტი

რა ძირითადი ნიშნები განასხვავებს ერთმანეთისაგან ამ ორ უმნიშვნელოვანეს საქმიანობას და პოზიციას?

img
იურიდიული

დასაქმებულის შრომითი უფლებები

წინამდებარე სტატია შეეხება საქართველოს შრომის კოდექსით განმტკიცებულ შრომით უფლებებს წინასახელშეკრულებო, სახელშეკრულებო (შრომითი პირობები) და შრომითი ურთიერთობის დასრულების ეტაპებისას.

img
საგადასახადო

რას ნიშნავს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა (თიზ)?

თავისუფალი ეკონომოკური ზონა, თავისუფალი ინდისტრიული ზონა - ეს ტერმინები ჩვენში ასოცირდება დაბალ გადასახადებთან და შეღავათებთან, თუმცა კონკრეტულად რა შეღავათებზეა საუბარი უმეტეს შემთხვევაში უცნობი რჩება.

img
რეგულაციებთან შესაბამისობა

შრომის უსაფრთხოება

ხოლო 2019 წლის 1 სექტემბრიდან „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის რეგულაციები გავრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე, მათ შორის, საოფისე საქმიანობაზე.

img
ფინანსური მომსახურება - Loialte Finance

რა პროცედურებია საჭირო სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციისთვის

თუ თქვენ ხართ მეწარმე და გჭირდებათ თქვენ მიერ წარმოებული საქონლის ან გაწეული მომსახურების საიდენტიფიკაციოდ სასაქონლო ნიშანი...

img

შემსუბუქებული ჯარიმები - საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შევიდა

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში გადასახადის გადამხდელების სასარგებლოდ ჯარიმებთან დაკავშირებული ცვლილებები შევიდა. 

img

შეღავათიანი დაბეგვრა მცირე მეწარმისთვის

2018 წლის 1 ივლისიდან მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებზე ახალი შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმი ამოქმედდა.

img

ცოტა რამ საქართველოს კანონის "დაგროვებითი პენსიის შესახებ"

2019 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა ამოქმედდა.
 „სავალდებულოა თუ არა პროგრამა ჩემთვის?“ 

img

რა უნდა ვიცოდეთ გადაუდებელი გასვლითი საგადასახადო შემოწმების შესახებ?

რა შემთხვევაში ტარდება გადაუდებელი გასვლითი შემოწმება? რა ვალდებულებები აქვს საგადასახადო ორგანოს?

რა ვალდებულებები გვაქვს ჩვენ?

img

როგორ ხდება საგადასახადო დავის წარმოება?

რა პროცესი მიმდინარეობს იმ შემთხვევაში, თუ მეწარმე ჯარიმდება შემოსავლების სამსახურის მიერ და ის არ ეთანხმება ამ გადაწყვეტილებას? ვინ განიხილავს საგადასახადო დავას და როგორ ხდება ეს?                                                                                 

img

რა არის საგადასახადო შემოწმება?

რა არის კამერალური და გასვლითი საგადასახადო შემოწმება? როგორ ტარდებიან ისინი და რა ინფორმაცია სჭირდებათ მათ? რა უფლებამოსილებები აქვს ამ დროს საგადასახადო ორგანოს?

 

img

როგორ შევამციროთ საგადასახადო რისკები?

როგორ ავიცილოთ თავიდან, ან სულ მცირე მზად ვიყოთ საგადასახადო შემოწმებისთვის?

რომელი მნიშვნელოვანი პრინციპები უნდა გავითვალისწინოთ?

img

რა იწვევს აუდიტს და რა უნდა მოიმოქმედოთ, თუკი აუდიტის შეტყობინებას მიიღებთ?

რა არის საგადასახადო შემოწმების მიზეზები?

როგორ უნდა წარმართოთ პროცესები აუდიტის შეტყობინების მიღების შემდეგ?

img

ბუღალტრული აუთსორსინგი და მისი პრაქტიკულობა ბიზნესში

რატომ უნდა გაიტანოთ ბუღალტერია აუთსორსინგზე?

რა უპირატესობები აქვს ამ ქმედებას თქვენთვის?

img
ფინანსური მომსახურება - Loialte Finance

test

test