ბლოგი

img
იურიდიული

პასუხისმგებლობა წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანისათვის

წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანისთვის პასუხისმგებლობა
სამოქალაქო სამართლის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს, რომელსაც
აწესრიგებს დელიქტური ვალდებულებანი.

img
იურიდიული

როგორ დავიცვათ კომპანიის ბრენდული ნიშანი ?

სტატიიდან გაიგებთ, სასაქონლო ნიშნის მეშვეობით როგორ დავიმკვიდროთ ადგილი ბაზარზე, როგორ  მივიპყროთ მომხმარებელთა ყურადღება და მოვახდინოთ საკუთარი პროდუქციის ინდივიდუალიზაცია. 

img
იურიდიული

შვებულება - დასაქმებულის მნიშვნელოვანი სოციალური უფლება

როდის აქვს დასაქმებულს უფლება მოითხოვოს შვებულება? 

img
იურიდიული

ფორსმაჟორის ობიექტური და სუბიექტური ხასიათი

რატომ არის  მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ ფორსმაჟორის ძირითადი მახასიათებლები?  რა გარემოება შეიძლება შეფასდეს პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლების წინაპირობად?

img
იურიდიული

პერსონალური მონაცემები და მისი დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები

პერსონალური მონაცემების დაცვა ადამიანის ერთ-ერთი უმნიშნელოვანესი უფლებაა.

img
Loialte Strategy

ორგანიზაციული კულტურის კრიზისის ნიშნები და მართვის მეთოდები

2019 წლის მონაცემების მიხედვით, გამოკითხული ყოველი 5 დასაქმებულიდან ერთ-ერთი აცხადებს, რომ ის განიცდის კორპორაციული კულტურის კრიზისულ მდგომარეობას.

img
რეგულაციებთან შესაბამისობა

რა უნდა ვიცოდეთ გირავნობის შესახებ

მსოფლიოში გირავნობის უფლების წაროშობა სამოქალაქო ბრუნვის განვითარების პირველივე ეტაპს უკავშირდება და დღესაც არ კარგავს აქტუალობას.

img
ფინანსები

ბუღალტერია VS ფინანსური მენეჯმენტი

რა ძირითადი ნიშნები განასხვავებს ერთმანეთისაგან ამ ორ უმნიშვნელოვანეს საქმიანობას და პოზიციას?

img
იურიდიული

დასაქმებულის შრომითი უფლებები

წინამდებარე სტატია შეეხება საქართველოს შრომის კოდექსით განმტკიცებულ შრომით უფლებებს წინასახელშეკრულებო, სახელშეკრულებო (შრომითი პირობები) და შრომითი ურთიერთობის დასრულების ეტაპებისას.