რას გთავაზობთ

img

hiro

"hiro ლოიალტეს შვილობილი კომპანიაა და პირველი მცდელობაა მომსახურების ციფრული არხით შეთავაზების თვალსაზრისით. 

დეტალურად
img

საფინანსო უწყისების აუდიტი

საფინანსო უწყისების აუდიტი (ფინანსური აუდიტი) მოიცავს დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ საფინანსო უწყისები შემოწმებას და შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენას, რამდენად სათანადოდ (აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით) არის აღნიშნული უწყისები შედგენილი.

დეტალურად
img

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის თანახმად, კომპანიებს ევალებათ ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისთვის წარდგენა.

დეტალურად
img

საგადასახადო აუდიტი

საგადასახადო რისკები ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობის თანმდევია და რაც უფრო რთული და კომპლექსურია ბიზნესი, ეს რისკები კიდევ უფრო იზრდება. კვალიფიციურად ჩატარებული საგადასახადო აუდიტი ზემოხსენებული რისკებისგან დაზღვევის ერთ-ერთი საუკეთესო მექანიზმია.

დეტალურად
img

საგადასახადო კონსალტინგი / საგადასახადო დავებში მხარდაჭერა

სწორი და დროული რჩევები მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ტიპის ბიზნესში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე გვაქვს სანქცირების რისკებთან. ჩვენი პროფესიონალი კონსულტანტები მზად არიან ჩაერთონ მუშა პროცესში და გაგიწიოთ კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით.

დეტალურად
img

განვლილი პერიოდის ბუღალტერიის აღდგენა

ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად აუცილებელია კომპანიას ბუღალტერია ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჰქონდეს წარმოებული. 

დეტალურად
img

ბუღალტრული აუთსორსინგი

სწორი ბუღალტრული აღრიცხვა საგადასახადო რისკების პრევენციის საუკეთესო საშუალებაა, გამოცდილი ბუღალტრის დასაქმება კი საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. ლოიალტე-ს პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული გუნდი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას.

დეტალურად
img

მთავარი ბუღალტრის მომსახურება

მთავარი ბუღალტრის დაქირავება რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია, ამავდროულად დაკავშირებულია მნიშვნელოვან დანახარჯებთან. აღნიშნული საკითხი განსაკუთრებით მტკივნეულია მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის.

დეტალურად
img

Regulatory Compliance

შესაბამისობის (Compliance) კონსალტინგი მიზნად ისახავს დაეხმაროს ორგანიზაციებს ბიზნეს პროცესებთან დაკავშირებული რისკების მინიმუმამდე დაყვანაში და ურზუნველყოს შესაბამისობა არსებულ კანონმდებლობასა და რეგულაციებთან. 

დეტალურად
img

პერსონალური მონაცემების დაცვის კონსალტინგი

კომპანიის მიერ პერსონალური მონაცემების არასწორად დამუშავება იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას - სანქციებს, მონაცემთა დამუშავების უფლების შეწყვეტას და სხვ. მსგავსი პრობლემებისგან თავის არიდების მიზნით "ლოიალტე" გაგიწევთ საკონსულტაციო მომსახურებას.

დეტალურად
img

სურსათის უვნებლობა

ლოიალტეს გუნდი მზად არის მომსახურება გაგიწიოთ სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარიის სფეროში არსებულ პრობლემებთან და გამოწვევებთან დაკავშირებითლოიალტეს გუნდი მზად არის მომსახურება გაგიწიოთ სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარიის სფეროში არსებულ პრობლემებთან და გამოწვევებთან დაკავშირებით.

დეტალურად
img

ქონების შეფასება

„ლოიალტე“ გთავაზობთ უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასებას საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით როგორც თბილისის, ისე რეგიონების მასშტაბით. ასევე, გაგიწევთ კონსულტაციას უძრავი ქონების ყიდვა/გაყიდვასთან დაკავშირებით. თქვენ მოგემსახურებიან სერთიფიცირებული შემფასებლები.

დეტალურად
img

ხელშეკრულების მომზადება/რევიზია

ხელშეკრულების შედგენა საჭიროებს მხარეთა ურთიერთმფარავი ნების ფორმირებას ერთ დოკუმენტად. ჩვენი იურისტები ხელშეკრულების შედგენისას გაგიწევენ სათანადო დახმარებას სავარაუდო სამართლებრივი და ფინანსური შედეგების შესახებ.

დეტალურად
img

საკორპორაციო სამართალი

კომპანიის დაფუძნების ეტაპიდანვე ბიზნესისთვის განსაკუთერებით მნიშვნელოვანია იურიდიული დოკუმენტაციის სათანადოდ მომზადება და შესაბამისი სამართლებრივი კონსულტაციების მიღება.

დეტალურად
img

წარმომადგენლობა სასამართლოში, არბიტრაჟსა და ადმინისტრაციულ ორგანოში

პროფესიონალ იურისტთა მიერ სასამართლოსთვის სავალდებულო დოკუმენტაციის მომზადება, დავის სტრატეგიის წარმართვა და საქმის პროცესუალური მართვა და მისი კვალიფიციური შესრულება თქვენს სასარგებლოდ  დავის წარმატებით დასრულების გარანტიაა.

დეტალურად
img

მოლაპარაკების პროცესში იურიდიული მხარდაჭერა

მოლაპარაკება წარმოებს მხარეთა შორის და მიმართულია სადავო საკითხის გადაჭრისკენ. მოლაპარკების პროცესში მხარეები ირჩევენ მეთოდსა და ტაქტიკას, რომელიც აადვილებს და უზრუნველყოფს მხარეთა შორის ჯანსაღი ურთიერთბის შენარჩუნებას.

დეტალურად
img

შრომის სამართალი

შრომითსამართლებრივი ურთიერთობები კომპლექსური ხასიათისაა, რომელიც უკავშირდება არა მხოლოდ დამსაქმებლისა და დასაქმებულის უფლება-მოვალეობებს, არამედ შრომითი უსაფრთხოების საკითხებს და მხარეთა შორის კომუნიკაციას.

დეტალურად
img

სამართლებრივ შესაბამისობასთან (compliance) დაკავშირებული კონსალტინგი

სამართლებრივი შესაბამისობის კვლევა და კონსულტაცია მნიშნველოვანია, რათა კლიენტმა გადაწყვეტილებები მიიღოს და საქმიანობა წარმართოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვითა და მის ფარგლებში.

დეტალურად