რას გთავაზობთ

img

ხელშეკრულების მომზადება/რევიზია

ხელშეკრულების შედგენა საჭიროებს მხარეთა ურთიერთმფარავი ნების ფორმირებას ერთ დოკუმენტად. ჩვენი იურისტები ხელშეკრულების შედგენისას გაგიწევენ სათანადო დახმარებას სავარაუდო სამართლებრივი და ფინანსური შედეგების შესახებ.

დეტალურად
img

საკორპორაციო სამართალი

კომპანიის დაფუძნების ეტაპიდანვე ბიზნესისთვის განსაკუთერებით მნიშვნელოვანია იურიდიული დოკუმენტაციის სათანადოდ მომზადება და შესაბამისი სამართლებრივი კონსულტაციების მიღება.

დეტალურად
img

წარმომადგენლობა სასამართლოში, არბიტრაჟსა და ადმინისტრაციულ ორგანოში

პროფესიონალ იურისტთა მიერ სასამართლოსთვის სავალდებულო დოკუმენტაციის მომზადება, დავის სტრატეგიის წარმართვა და საქმის პროცესუალური მართვა და მისი კვალიფიციური შესრულება თქვენს სასარგებლოდ  დავის წარმატებით დასრულების გარანტიაა.

დეტალურად
img

მოლაპარაკების პროცესში იურიდიული მხარდაჭერა

მოლაპარაკება წარმოებს მხარეთა შორის და მიმართულია სადავო საკითხის გადაჭრისკენ. მოლაპარკების პროცესში მხარეები ირჩევენ მეთოდსა და ტაქტიკას, რომელიც აადვილებს და უზრუნველყოფს მხარეთა შორის ჯანსაღი ურთიერთბის შენარჩუნებას.

დეტალურად
img

შრომის სამართალი

შრომითსამართლებრივი ურთიერთობები კომპლექსური ხასიათისაა, რომელიც უკავშირდება არა მხოლოდ დამსაქმებლისა და დასაქმებულის უფლება-მოვალეობებს, არამედ შრომითი უსაფრთხოების საკითხებს და მხარეთა შორის კომუნიკაციას.

დეტალურად
img

სამართლებრივ შესაბამისობასთან (compliance) დაკავშირებული კონსალტინგი

სამართლებრივი შესაბამისობის კვლევა და კონსულტაცია მნიშნველოვანია, რათა კლიენტმა გადაწყვეტილებები მიიღოს და საქმიანობა წარმართოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვითა და მის ფარგლებში.

დეტალურად
img

დებიტორული პორტფელის მართვა სამართალწარმოების გზით

contractor-   გთავაზობთ დებიტორული დავალიანების ამოღებისა და მართვის მომსახურებას სამართალწარმოების გზით.

დეტალურად
img

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

არსებობს ორგანიზაცია, რომელიც არ ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს. ორგანიზაცია თავისი საქმიანობის პროცესში აგროვებს, ინახავს და იყენებს ინფორმაციას ფიზიკური/იურიდიული პირების შესახებ, რაც ორგანიზაციას ანიჭებს მონაცემთა დამმუშავებლის სტატუსს.

დეტალურად
img

სადაზღვევო სამართალი

სადაზღვევო ურთიერთობები საბაზრო ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია.  ეკონომიკური პროცესების შეუფერხებელი  წარმართვა, სწორედ, დაზღვევის მეშვეობით არის უზრუნველყოფილი.

დეტალურად