რას გთავაზობთ

img

Regulatory Compliance

შესაბამისობის (Compliance) კონსალტინგი მიზნად ისახავს დაეხმაროს ორგანიზაციებს ბიზნეს პროცესებთან დაკავშირებული რისკების მინიმუმამდე დაყვანაში და ურზუნველყოს შესაბამისობა არსებულ კანონმდებლობასა და რეგულაციებთან. 

დეტალურად
img

პერსონალური მონაცემების დაცვის კონსალტინგი

კომპანიის მიერ პერსონალური მონაცემების არასწორად დამუშავება იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას - სანქციებს, მონაცემთა დამუშავების უფლების შეწყვეტას და სხვ. მსგავსი პრობლემებისგან თავის არიდების მიზნით "ლოიალტე" გაგიწევთ საკონსულტაციო მომსახურებას.

დეტალურად
img

სურსათის უვნებლობა

ლოიალტეს გუნდი მზად არის მომსახურება გაგიწიოთ სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარიის სფეროში არსებულ პრობლემებთან და გამოწვევებთან დაკავშირებითლოიალტეს გუნდი მზად არის მომსახურება გაგიწიოთ სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარიის სფეროში არსებულ პრობლემებთან და გამოწვევებთან დაკავშირებით.

დეტალურად
img

Regulatory Compliance - სესხის გამცემი სუბიექტებისთვის

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 27 სექტემბრის ბრძანებით დამტკიცდა
„სესხის გამცემი სუბიექტის ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის, რეგისტრაციის გაუქმებისა
და რეგულირების წესი“, რომელიც განსაზღვრავს სესხის გამცემი სუბიექტის
რეგისტრაციის, რეგისტრაციის გაუქმების და მისი საქმიანობის რეგულირების
საკითხებს.

დეტალურად
img

Regulatory Compliance - მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 05 აპრილის ბრძანებით განისაზღვრება „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის წესისა და პირობები“.

დეტალურად
img

Regulatory compliance საგადახდო პროვაიდერებისათვის

საგადახდო მომსახურების  პროვაიდერი წარმოადგენს იურიდიული პირს, რომელიც საგადახდო მომსახურების მომხმარებელს უწევს საგადახდო მომსახურებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

დეტალურად