img

სადაზღვევო სამართალი

სადაზღვევო ურთიერთობები საჭიროებს მონაწილე მხარეთა ინტერესების მაქსიმალური თანაფარდობის დაცვას. contractor-ის გამოცდილ იურისტთა გუნდი გთავაზობთ იურიდიულ მხარდაჭერას სადაზღვევო ურთიერთობებში, კერძოდ:

  • დაზღვევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იურიდიულ კონსულტაციას
  • სადაზღვევო პროდუქტების შეძენასთან დაკავშირებული იურიდიული რისკების ანალიზს
  • სადაზღვევო კომპანიებთან ურთიერთობისას ხელშეკრულების პირობების რევიზიას
  • სადაზღვევო ურთიერთობების დროს წარმოშობილი საკითხების მოგვარებას და მოლაპარაკებებში მხარდაჭერას
  • სადაზღვევო დავის დროს წარმომადგენლობას სასამართლოში, არბიტრაჟსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში.

ყველა სერვისი
საკონტაქტო ინფორმაცია
  • ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქ. 10ა; ქ. ბათუმი, ა. პუშკინის 73
  • +995555091100;+995577279798;+995322060818
  • [email protected]
შეხვედრის ჩანიშვნა