img

IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

კურსის შესახებ:

გთავაზობთ ფინანსური ანგარიშგების თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს, რომელიც განკუთვნილია IV კატეგორიის საწარმოებისთვის.

კურსის მიმდინარეობისას მსმენელი გაეცნობა IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თეორიულ ნაწილს და ძირითად პრინციპებს პრაქტიკულ მაგალითებთან და სიტუაციურ ქეისებთან ერთად.

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელი შეძლებს მოამზადოს და წარადგინოს ფინანსური ანგარიშგებები აღნიშნული სტანდარტის შესაბამისად.

მიზნობრივი აუდიტორია:

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით განაზღვრული IV კატეგორიის საწარმოთა ბუღალტრები და ფინანსისტები; ფინანსური ანგარიშგებით დაინტერესებული პირები;

ტრენერი:

სულხან მირცხულავა - „საინვესტიციო ჯგუფი კაპიტოლის“ ფინანსური რეპორტინგისა და ანალიტიკის ჯგუფის უფროსი.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (SARAS) ინიციატივით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში გადამზადებული ტრენერი.

განრიგი:

დღე 1

 • საკანონმდებლო ბაზის მიმოხილვა
 • მოქმედების სფერო, დაშვებები და ძირითადი პრინციპები
 • ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა
 • სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები
 • მარაგები
 • გრძელვადიანი აქტივები
 • ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში
 • არაფინანსური აქტივების გაუფასურება
 • პრაქტიკული სავარჯიშო

დღე 2

 • იჯარა
 • ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან
 • სახელმწიფო გრანტები
 • ფინანსური ინსტრუმენტები
 • ანარიცხები პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები
 • საკუთარ კაპიტალთან დაკავშირებული ოპერაციები მესაკუთრეებთან
 • დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები
 • პრაქტიკული სავარჯიშო

დღე 3

 • მოგების გადასახადი
 • უცხოური ვალუტა
 • საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები
 • სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები
 • წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლა
 • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ექსელში (პრაქტიკული)

საორგანიზაციოდეტალები

 • ტრენინგისდღეები: 
 • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 19:00 - 22:00
 • მისამართი: შ. ნუცუბიძის 129 ა.
 • ფასი : 210 ლარი
 • შესვენება : 15 წუთი coffee break
 • ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი

შესაძლებელია კორპორატიული ტრენინგის ორგანიზება

ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ თიბისი ბანკის 0%-იანი განვადებით

ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება  რეგისტრაციის გავლიდან  3 სამუშაო დღის განმავლობაში.

სხვა ტრენინგები
საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქ. 10ა; ქ. ბათუმი, ა. პუშკინის 73
 • +995555091100;+995577279798;+995322060818
 • [email protected]